Ngọc Anh Tổng kho sỉ (13)


❤❤️𝓝𝓖Ọ𝓒❤️𝓐𝓝𝓗❤️(𝓢𝓤)❤️𝓢𝓣𝓞𝓡𝓔❤
𝑆ℎ𝑜𝑝 𝑐ℎ𝑢𝑦ê𝑛 ℎà𝑛𝑔 𝑣𝑛𝑥𝑘, 𝑞𝑢ả𝑛𝑔 𝑐ℎâ𝑢 𝑠ố 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑙ớ𝑛 𝑔𝑖á 𝑐ả 𝑐ạ𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛ℎ (❁´◡`❁)(●'◡'●)
𝓼ỉ 𝓼𝓵𝓵 𝔃𝓪𝓵𝓸: 𝟎𝟖𝟔𝟓.𝟎𝟗𝟔.𝟔𝟗𝟔