Bittersweet hanoi (1)


Order Săn Sale UK CANADA 🇬🇧🇨🇦
▪️SINCE 2015
▪️Authentic only (đủ bill, hàng store sao nhà mình y vậy)
---
𝑩𝑰𝑻𝑻𝑬𝑹𝑺𝑾𝑬𝑬𝑻 - 𝑴𝒚̃ 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒙𝒂́𝒄𝒉 𝒕𝒂𝒚 𝑼𝑲 𝑼𝑺 𝑪𝑨𝑵 🇨🇦🇬🇧
▪️𝕗𝕒𝕟𝕡𝕒𝕘𝕖 ғʙ.ᴄᴏᴍ/ʙɪᴛᴛᴇʀsᴡᴇᴇᴛ.ʜɴ
▪️𝕚𝕟𝕤𝕥𝕒𝕘𝕣𝕒𝕞 @ʙɪᴛᴛᴇʀsᴡᴇᴇᴛ.ʜᴀɴᴏɪ
▪️𝕙𝕠𝕥𝕝𝕚𝕟𝕖 +𝟾𝟺 𝟾𝟸 𝟽𝟽𝟽 𝟺𝟺𝟻𝟻
▪️𝕒𝕕𝕕 𝙽𝚐𝚘̃ 𝟷𝟺 𝙷𝚞𝚢̀𝚗𝚑 𝚃𝚑𝚞́𝚌 𝙺𝚑𝚊́𝚗𝚐, 𝙷𝚊̀ 𝙽𝚘̣̂𝚒 (nhà mình bán onl không có tiệm và mẫu thử. Các nàng thông cảm test giúp mình ở store nha! Thanks)
1 sản phẩm